Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Konkursy

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest spółka Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763 kapitał zakładowy Spółki: 8 049 073,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 734-00-09-469, zwana dalej Onet.pl lub Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest firma Martes Sport Spółka z o.o, z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Malowany Dworek 115 (43-300 Bielsko Biała) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000077249, NIP: 547-17-91-682, zwana dalej Onet.pl lub Organizatorem, zwana dalej Fundatorem.

3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 13 października 2008 r. do dnia 8 grudnia 2008 r.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

5. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy portalu Onet.pl, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora Konkursu a także Fundatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. W Konkursie można wziąć udział, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

4. W każdym etapie Konkursu można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego konta.

5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

2. Pytania w Konkursie zadawane są w ośmiu tygodniowych etapach:

a. Etap I – od godziny 10:00 dnia 13.10.08 r. do godziny 9:59 dnia 20.10.08 r.

b. Etap II – od godziny 10:00 dnia 20.10.08 r. do godziny 9:59 dnia 27.10.08 r.

c. Etap III – od godziny 10:00 dnia 27.10.08 r. do godziny 9:59 dnia 03.11.08 r.

d. Etap IV – od godziny 10:00 dnia 03.11.08 r. do godziny 9:59 dnia 10.11.08 r.

e. Etap V – od godziny 10:00 dnia 10.11.08 r. do godziny 9:59 dnia 17.11.08 r.

f. Etap VI – od godziny 10:00 dnia 17.11.08 r. do godziny 9:59 dnia 24.11.08 r.

g. Etap VII – od godziny 10:00 dnia 24.11.08 r. do godziny 9:59 dnia 01.12.08 r.

h. Etap VIII – od godziny 10:00 dnia 01.12.08 r. do godziny 9:59 dnia 08.12.08 r.

3. W każdym etapie konkursu zostanie zadane odrębne pytanie konkursowe.

4. Warunkiem ubiegania się o Nagrodę Tygodnia jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie postawione w danym etapie konkursu.

5. Warunkiem ubiegania się o Nagrodę Główną jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w ostatnim etapie konkursu, oraz w co najmniej trzech pozostałych etapach konkursu.

6. Nagrodami w Konkursie są:

a. Nagroda Główna - kurtka Panama firmy Hi-Tech, ufundowana przez Fundatora

b. Osiem Nagród Tygodnia - sprzęt turystyczny ufundowany przez Fundatora. Informacja o nagrodzie tygodnia będzie opublikowana każdorazowo wraz z rozpoczęciem każdego etapu konkursu.

7. Kryterium wyłonienia Zwycięzców Etapów Konkursu, którzy otrzymają Nagrody Tygodnia, jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie postawione w danym etapie konkursu jako 77 osoba w kolejności.

8. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną: otrzyma ją osoba, która prześle prawidłową odpowiedź na pytania ostatniego etapu konkursu jako 13 od końca, i udzieli prawidłowych odpowiedzi w przynajmniej trzech pozostałych etapach konkursu.

9. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia rankingu Uczestników Konkursu i na jego podstawie przyzna nagrody Konkursowe, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół.

10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

11. Zwycięzcy Konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

12. Każdy Uczestnik w jednym etapie konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Jeżeli Uczestnik spełni więcej niż jeden warunek konkursu, otrzyma nagrodę o wyższej wartości, a nagroda o niższej wartości przypadnie następnej osobie z listy Uczestników spełniającej warunek konkursu.

IV. Ogłaszanie wyników Konkursu i wydanie nagród

1. Informacja o wynikach każdego etapu Konkursu zostanie ogłoszona na stronie Konkursowej pod adresem www.podroze.onet.pl najpóźniej po upływie 1 dnia roboczego od jego zakończenia.

2. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 3 dni od zawiadomienia o wygranej, nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie z listy uczestników spełniającej warunki konkursu.

3. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

4. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu Onet.pl. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronach serwisu po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.

5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

10. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego etapu Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Grupa Onet.pl S.A., ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków z dopiskiem „Konkurs - Wygraj trekking w Nepalu z Wielickim”

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Grupa Onet.pl S.A.

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www: .

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Grupa Onet.pl S.A.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.