Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Konkursy

Regulamin

I. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem konkursu jest spółka Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 8 049 073,00 zł, NIP: 734-00-09-469 zwana dalej Onet.pl lub Organizatorem.

1.2 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 Kodeksu Cywilnego.

1.3 Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


II. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 marca 2009 roku.

2.2 Zgłoszenia Zdjęć do Konkursu będą przyjmowane do dnia 5 maja 2009 roku.


III. UCZESTNICY

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby określone w niniejszym ustępie zwane dalej będą "Uczestnikami".

3.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.


IV. ZGŁOSZENIE

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien przesłać zgłoszenie poczta elektroniczną na adres podroze@portal.onet.pl lub pocztą tradycyjną na płycie CD na adres Redakcja Serwisu Podróże, Grupa Onet.pl SA, ul. Zapolskiej 44, 31-035 Kraków, podając przy tym swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. W temacie maila lub na kopercie należy wpisać: "Konkurs - Z widokiem na Kasprowy".

4.2 Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

4.3 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

4.6 Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.


V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

5.1 Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie zdjęcia lub cyklu zdjęć i przesłanie go na jeden z adresów podanych w punkcie 4.1.

5.2 Nadsyłane Zdjęcia powinny spełniać następujące warunki techniczne :

a. format: JPG

b. rozdzielczość: minimum 640x480 pikseli

5.3 Do zdjęcia należy dołączyć plik tekstowy z opisem pracy: imię i nazwisko autora, odautorski komentarz do zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia itp. informacje, które można będzie wykorzystać przy opisie prac zakwalifikowanych na wystawę

5.4 Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 Zdjęcia.

5.5 Zgłaszane do Konkursu Zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.

5.6 Zdjęcia, a także opisy Zdjęć, nie mogą naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

5.7 Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, dokona wyboru zwycięzców Konkursu i przyzna nagrody, biorąc pod uwagę zgodność prac z tematem konkursu, ich walory artystyczne i reporterskie, oraz ich jakość, oryginalność i wyjątkowość.

5.8 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.9 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora.

5.10 Komisja Konkursowa w terminie do 13 maja 2009 roku nominuje najlepsze prace, kierując się zgodnością prac z tematem konkursu, oraz ich walorami artystycznymi i reporterskimi. Zdjęcia te zostaną poddane głosowaniu użytkowników portalu Onet.pl w terminie 13-23 maja 2009 roku.

5.11 Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem kolejności wyróżnionych prac.

5.12 Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się dnia 11 maja 2009 roku.

5.13 Pierwszą, drugą i trzecią nagrodą w Konkursie są albumy Pascala "Księga Podróży". Nagrodami pocieszenia w konkursie jest siedem koszulek Klubu Podróżników.

a. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzyma autor pracy, która zajmie pierwsze miejsce w głosowaniu Jury.

b. Drugą nagrodę w konkursie otrzyma autor pracy, która zajmie pierwsze miejsce w głosowaniu użytkowników portalu Onet.pl.

c. Trzecią nagrodę w konkursie otrzyma osoba, która weźmie udział w głosowaniu użytkowników portalu Onet.pl jako 113 od końca.

d. Nagrody pocieszenia w konkursie otrzymają osoby, które wezmą udział w głosowaniu użytkowników portalu Onet.pl jako 13, 77, 100, 500 w kolejności oraz 13, 77 i 100 od końca.

5.14 Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

5.15 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.16 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursu najpóźniej po upływie 10 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w ust.10 niniejszego Regulaminu.

5.17 Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

5.18 Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową.

5.19 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.17 nagroda przepada.

5.20 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.21 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.22 Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.


VI. PRAWA AUTORSKIE

6.1 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, iż:

6.1.1 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Zdjęć

6.1.2 wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na Zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,

6.1.3 udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zdjęć w szczególności na następujących polach eksploatacji:

6.1.3.1 utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

6.1.3.2 wprowadzenie do pamięci komputera,

6.1.3.3 nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie Zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

6.1.3.4 wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

6.1.3.5 nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

6.1.3.6 nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

6.1.3.7 wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

6.1.3.8 inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie Zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;

6.1.3.9 dokonywania opracowań Zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

6.1.4 wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa Zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.1.5 wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych Uczestnika: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze Zdjeć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.

6.1.6 zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze Zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za wyświetlania Zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania Zdjęć,

6.2 Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na Zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy:

6.2.1 nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze Zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za wyświetlania Zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania Zdjęć,

6.2.2 nie będą wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako wykonawcy.

6.3 Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików Zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

6.4 W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze Zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

6.5 Licencje i zezwolenia opisane w ust. VI niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.


VII. DANE OSOBOWE
7.1 Dane osobowe Uczestnika Konkursu podane w zgłoszeniu, będą przetwarzane przez Organizatora w celach realizacji konkursu i wykonania jego obowiązków związanych z Konkursem.

7.2 Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7.3 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

7.4 Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla prawidłowego przebiegu Konkursu.

7.5 Uczestnik wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, powinien kierować na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Gabrieli Zapolskiej 44 30-126 Kraków, z dopiskiem "Dane Osobowe".


VIII. REKLAMACJE
8.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.

8.2 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.

8.3 Reklamacja powinna zawierać:

8.3.1 imię i nazwisko osoby składającej reklamację;

8.3.2 opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;

8.3.3 adres korespondencyjny.

8.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje przesyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.

8.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dnia od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://podroze.onet.pl/0,4908,konkurs.html

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

9.3 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w niniejszym Regulaminie.

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.

9.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

9.6 Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów.