Menu

Współpraca

Zaloguj się

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, zarejestruj się już teraz.
Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj.

Aktualności

Fina� �smej edycji Czyste Tatry ekoMa�opolska 2019 za nami!

Dodano: Piątek, 2 sierpień 2019 / Ilość wyświetleń: 922Zdjďż˝cia: OrganizatorTo byďż˝o prawdziwe ďż˝wiďż˝to wszystkich miďż˝oďż˝nikďż˝w gďż˝r i czystych, naturalnych krajobrazďż˝w, zwieďż˝czone rekordowo du�� lekcjďż˝ ekologii. W finale Czystych Tatr ekoMaďż˝opolska 2019, ponad 6 tysiďż˝cy ochotnikďż˝w zebraďż˝o w gďż˝rach 586 kg ďż˝mieci, przemierzajďż˝c gďż˝rskimi szlakami 275 km. Wolontariusze nie tylko posprzďż˝tali trasy, ale teďż˝ osiďż˝gnďż˝li inny cel - pokazali, jak na co dzieďż˝ powinniďż˝my troszczyďż˝ siďż˝ o ďż˝rodowisko.

Przez dwa fina�owe dni miasteczko Czystych Tatr EkoMa�opolska 2019 t�tni�o �yciem. Na Dolnej R�wni Krupowej zjawi�y si� ca�e rodziny, cz�sto z ma�ymi dzie�mi. Wszystkim towarzyszy�o poczucie, �e uczestnicz�c w tym wydarzeniu, robi� co� dla wsp�lnego dobra.

Pierwsi ochotnicy wyruszyli na szlaki ju� w pi�tek. Ka�dy wyposa�ony w niezb�dny do sprz�tania sprz�t - plecak, r�kawiczki i worki na �mieci. Do tegorocznej edycji, organizowanej przy wsparciu Wojew�dztwa Ma�opolskiego, zg�osi�o si� ponad 6 tysi�cy uczestnik�w z ca�ej Polski. W tym roku ich misja by�a jeszcze wa�niejsza - fina� Czystych Tatr EkoMa�opolska 2019 odbywa� si� w samym �rodku sezonu, gdy g�ry odwiedza najwi�cej turyst�w. Cz�� z nich ju� na trasach spontanicznie przy��cza�a si� do sprz�tania. W efekcie waga zebranych �mieci wynios�a blisko 600 kg, cho� trzeba pami�ta�, �e po opadach deszczu sporo z nich by�o mokrych i przez to ci�szych.

- To jest takie pokerowe „sprawdzam”. Chcieli�my przekona� si�, jak b�dzie wygl�da�o za�miecanie g�r podczas najwi�kszego obl�enia. Stwierdzamy, �e z ka�d� przeprowadzon� edycj� na szlakach jest lepiej. W�r�d naszych wolontariuszy panuje znakomita atmosfera. S� to ludzie, kt�rzy przyje�d�aj� tu co roku i oni nasz� maksym�, czyli „�miecenie to obciach” rozszerzaj� na ca�y kraj” - podsumowa� Rafa� Sonik, organizator i ambasador Czystych Tatr ekoMa�opolska 2019.

Na szlakach wolontariuszom towarzyszyli ambasadorzy projektu, w tym aktorzy, gwiazdy sportu, telewizji i internetu. Nie zabrak�o te� popularnych youtuber�w, kt�rzy po raz kolejny zmobilizowali setki swoich fan�w w ramach Ma�opolska Eko MeetUp. Ich udzia� potwierdzi�, jak wa�nym zjawiskiem w ci�gu zaledwie kilku lat sta�y si� Czyste Tatry. Dzi�ki internetowym tw�rcom idea edukacji ekologicznej dociera tak�e do ogromnej grupy m�odych odbiorc�w, kszta�tuj�c w nich odpowiedzialne postawy.

Szczeg�lnie wa�nym elementem tegorocznej edycji projektu by�a lekcja ekologii. �ci�gn�a ona pod Doln� R�wnie� Krupow� t�umy, kt�re wsp�lnie segregowa�y zebrane odpady. Po ich zwa�eniu okaza�o si�, �e podzia� na poszczeg�lne frakcje przedstawia si� nast�puj�co: plastik 147,7 kg, szk�o 159 kg, papier 40,5 kg i 39,5 kg bioodpady. Najwi�cej, bo 200 kg stanowi�y odpady zmieszane. Ostatecznie w lekcji wzi�o udzia� ponad 200 os�b, tym samym ustanawiaj�c nowy rekord Polski w tego typu przedsi�wzi�ciach.

- Efektem akcji Czyste Tatry s� nie tylko wysprz�tane g�ry i ilo�� zebranych �mieci. Tak wiele zaanga�owanych os�b oraz szeroki zasi�g akcji z pewno�ci� zaowocuje tak�e w innych miejscach regionu, staj�c si� inspiracj� do dbania o najbli�sze otoczenie. Aktywizowanie mieszka�c�w do osobistego zaanga�owania w trosk� o �rodowisko naturalne, to r�wnie� g��wny cel wdra�anego w tym roku programu ekoMa�opolska - m�wi Tomasz Urynowicz, wicemarsza�ek Wojew�dztwa Ma�opolskiego, g��wnego partnera wydarzenia.

W centrum Czystych Tatr ekoMa�opolska 2019 jak zwykle by�a edukacja, ale nie zabrak�o te� czasu na inne aktywno�ci. W�r�d atrakcji dla uczestnik�w by�y m.in. zabawy dla najm�odszych w strefie animacji, pasjonuj�ce prelekcje Beaty Pawlikowskiej i Janusza Go��bia, pokazy kulinarne z Davidem Gaboriaud i Charlesem Daigneault czy projekcje film�w g�rskich. W sobot� o rozgrzewk� przed wyj�ciem na szlaki zadba� Qczaj, a wydarzenie zwie�czy� energetyczny koncert grupy Afromental.�r�d�o: Czyste Tatry